Reklamacja

Obecna ustawa prawo telekomunikacyjne przewiduje następujące sposoby rozstrzygania sporów z udziałem konsumentów:

Po pierwsze: Reklamacja

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą to ….. zapoznaj się z warunkami reklamacji, jeżeli to nie pomoże, nie musisz czytać o mediacji i sądzie polubownym gdyż nie mają one do Ciebie zastosowania. Pozostaje Ci jedynie sąd powszechny.

Reklamacja

Rodzaj sytuacji:

Do kogo należy kierować:

Do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub operatora telekomunikacyjnego z którym masz zawarta umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Forma reklamacji:

Elementy niezbędne reklamacji:

Co ważne:

Potwierdzenie złożenia reklamacji:

Jeśli składasz reklamację:

TERMINY

Reklamację można wnieść w ciągu 12 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, albo w ciągu 12 miesięcy od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

Jeśli operator nie uznał Twojej reklamacji, jego odpowiedź powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, a także powinna być doręczona Tobie przesyłką poleconą.

TWÓJ OPERATOR MA 30 DNI, ABY UDZIELIĆ CI ODPOWIEDZI. JEŚLI JEJ NIE UDZIELI W TYM TERMINIE – OZNACZA TO, ŻE UZNAŁ TWOJĄ REKLAMACJĘ.

Wysokość ewentualnego odszkodowania:
Prawo telekomunikacyjne określa, że za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi powszechnej płatnej okresowo abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 36 godzin.
A gdy Operator jest niewzruszony i nie uznaje Twojej reklamacji pozostaje Ci kolejny krok: MEDIACJA

Jak zareklamować usługę premium sms u operatora przeczytaj więcej »