Sąd Polubowny

Właściwość sądu

Sąd polubowny rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej (np. zawyżona faktura, wyłączenie telefonu),
UWAGA jeżeli zamierzasz dochodzić zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe to Sąd Polubowny jest złym adresem, gdyż sprawy dotyczące zadośćuczynienia rozpatruje sąd powszechny.

Wnioskodawca – strona postępowania Warunki postępowania: Miejsce złożenia Wniosku

Wniosek można:

Koszty postępowania przed sądem polubownym

Ze względu na to, że arbitrom orzekającym w sprawie należne jest wynagrodzenie, to decyzją przewodniczącego sądu polubownego zostało ustalone, że wnioskodawca wnosi kwotę 100 zł.

Wykonalność wyroków sądu polubownego

Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego. Od wyroku sądu polubownego nie służy odwołanie ale może zostać uchylony przez sąd powszechny (wyłącznie) w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie. Co ważne skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o:

Podstawy prawne uchylenia wyroku sądu polubownego

Uchylenie wyroku sądu polubownego następuje także wtedy, gdy sąd powszechny stwierdził, że:

CIERPLIWOŚCI, POWODZENIA

Jak zareklamować usługę premium sms u operatora przeczytaj więcej »