Polityka Prywatności bramkisms.info

Oświadczenie o prywatności

Niniejsze oświadczenie opisuje, jak Administrator gromadzi, przetwarza dane osobowe użytkowników stron www bramkisms.info.

Oświadczenie niniejsze nie odnosi się do stron internetowych i usług, które odwołują się do innych polityk lub oświadczeń o prywatności.

Niniejsze oświadczenie o prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na tej stronie.

Zachęcamy do odwiedzania Strony celem poznana aktualnej wersji.


Ochrona danych osobowych

1. Gdzie znajdziesz najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych?
W niniejszym dokumencie
2. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usługi portalu internetowego bramkisms.info ?
To tzw. dane internetowe obejmujące następujące informacje: odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez Administratora, w tym godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej w domenie Administrator dane urządzenia końcowego.
3. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.
Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 90 dni.
Dane zawarte w plikach cookies przechowywane przez okres wskazany poniżej w rozdziale dotyczącym plików cookies i podobnych technologii
4. Czy udostępniamy Twoje dane?
Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:
Podmioty trzecie; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi ADMINISTRATOR zawarł umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. Administrator dba związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie do nas.
5. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Bartosz Kurzawa Kancelaria Radcy Prawnego ul. Przewóz 40B/62 Kraków


6. Dane podmiotów oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą są przetwarzane w serwisie https://bramkisms.info na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, to jest na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na prawie do wtórnego wykorzystania informacji publicznej, zgodnie z art. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 z późn. zm).
7. Cel przetwarzania danych.
Serwis ma charakter edukacyjny i informacyjny. Celem przetwarzania danych w serwisie jest udostępnianie informacji pochodzących z Rejestru usług o podwyższonej opłacie prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
8. Zakres przetwarzania danych
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu wskazanego w pkt. 7 powyżej. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
9. Źródło pozyskania danych.
Administrator pozyskał ww. dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak Rejestr usług o podwyższonej opłacie.
10. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami ww. danych osobowych są użytkownicy serwisu bramkisms.info
11. Okres przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane w serwisie:
12. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Osoby, których dane są przetwarzane w serwisie, mają prawo do: Aby skorzystać ze swoich uprawnień, osoba, której dane są przetwarzane, powinna wysłać takie żądanie poprzez formularz kontaktowy na stronie bramkisms.info lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
13. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Dla celów statystycznych Twoje dane przetwarzamy przez okres 12 miesięcy.
14. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) przysługuje Ci:

Uprawnienie internauty Podstawa RODO Sposób realizacji prawa
Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania Art. 12 – 14 Informacja na stronach www Spółki
Prawo dostępu Art. 15 Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie wykonuje tego uprawnienia, chyba że internauta przekaże dodatkowe we wniosku. Wówczas Administrator zweryfikuje w jakim zakresie przetwarza dane i czy udostępnienie kopii danych nie narusza praw i wolności innych (zgodnie z Art. 15 ust 4).
Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych Art. 16 Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie wykonuje tego uprawnienia, chyba że internauta przekaże dodatkowe we wniosku. Wówczas Administrator zweryfikuje w jakim zakresie przetwarza dane i czy udostępnienie kopii danych nie narusza praw i wolności innych
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) Art. 17 Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie wykonuje tego uprawnienia, chyba że internauta przekaże dodatkowe we wniosku. Wówczas Administrator zweryfikuje w jakim zakresie przetwarza dane i czy udostępnienie kopii danych nie narusza praw i wolności innych
Prawo do ograniczenia przetwarzania Art. 18 Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie wykonuje tego uprawnienia, chyba że internauta przekaże dodatkowe we wniosku. Wówczas Administrator zweryfikuje w jakim zakresie przetwarza dane i czy udostępnienie kopii danych nie narusza praw i wolności innych
Prawo do przenoszenia danych Art. 20 Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie wykonuje tego uprawnienia, chyba że internauta przekaże dodatkowe we wniosku. Wówczas Administrator zweryfikuje w jakim zakresie przetwarza dane i czy udostępnienie kopii danych nie narusza praw i wolności innych
Prawo do sprzeciwu Art. 21 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Spółkę realizowane jest poprzez nadanie specjalnego pliku opt-out cookie przez stronę polityka prywatności lub poprzez zablokowanie używania cookies w przeglądarce.
Prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu Art. 22 Prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu przez Spółkę realizowane jest poprzez nadanie specjalnego pliku opt-out cookie przez stronę polityki prywatności lub poprzez zablokowanie używania cookies w przeglądarce.

15. Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej.
16. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. 17. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

pliki cookies i podobne technologie

Administrator gwarantuje użytkownikom korzystającym ze stron internetowych i aplikacji Administrator prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Administrator informuje, że używa na swoich stronach internetowych i aplikacjach technologii cookies (tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii do zapisywania informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze stron internetowych i aplikacji Administrator.

„Cookies” - co to jest?

Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę użytkownika wykorzystywaną do przeglądania Internetu. Wszyscy stosują pliki cookies – dlaczego? To proste – dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika – jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przeglądane aukcje. Z technologii cookies NIE korzystamy w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Cookies NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie użytkownika ani sprzęt. I jeszcze jedna ważna rzecz – pliki cookies Administrator może odczytać wyłącznie Administrator.

Jak pliki cookies i inne podobne technologie dopasowują nasze strony internetowe i aplikacje do potrzeb użytkownika?

Informacje zapisane w plikach cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Przykładowo analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu analizy zasięgu naszych usług oraz zachowania użytkowników w szczególności ich preferencje i poziom satysfakcji co z kolei pozwala nam ciągle ulepszać nasze usługi internetowe .

Cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają korzystanie z usług po autoryzacji oraz udostępnianie szeregu udogodnień np. łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron internetowych wybranych przez użytkownika.

Na naszych stronach i w aplikacjach korzystamy także z następcy technologii cookies, czyli Local Storage (LS). Jest to technologia zbliżona co do zasady działania do cookies. Jest to wydzielona część pamięci przeglądarki, która umożliwia przechowywanie lokalnie danych przez aplikacje internetowe, ale pozbawiona kilku wad swojej poprzedniczki. Przede wszystkim jest bezpieczniejsza, gdyż dostęp do danych w niej zapisanych ma tylko strona internetowa, która je tam wprowadziła. Po drugie, duże ilości danych mogą być przechowywane, bez wpływu na wydajność witryny, gdyż nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. W przeciwieństwie do technologii cookies limit miejsca jest znacznie większy (co najmniej 5 MB), gdy w cookie można zapisać jedynie 4 KB. Daje to zdecydowanie większą swobodę i możliwości dostosowania witryny do oczekiwań użytkowników.

Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Nie mają również określonego czasu ważności.

Cele, do jakich wykorzystujemy technologię LS, są analogiczne jak w przypadku cookies, ale dzięki mniejszym ograniczeniom, możemy to robić znacznie lepiej, szybciej i bardziej efektywnie.

Dlaczego i jak stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie?

Administrator wykorzystuje na swoich stronach internetowych oraz w aplikacjach pliki cookies oraz inne podobne technologie w następujących celach:

Średni okres przechowywania tych informacji przez nas w wyżej wskazanych celach wynosi do 60 dni od ich zebrania. Niektóre informacje , np. o preferencjach w danej usłudze czy dane autoryzacyjne, mogą być przechowywane dłużej, jeżeli użytkownik nie wyczyści plików cookies przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, z których korzysta.

Stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii przez pozostałe podmioty

Administrator umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii na stronach internetowych oraz aplikacjach Administrator.

Pliki cookies związane z badaniami sieci Internet pochodzą od spółek Polskie Badania Internetu Sp. z o.o., Gemius S.A. oraz Google Inc.

Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics oraz Gemius, witryna działając w oparciu o odpowiednie umowy z wymienionymi podmiotami, zamieszcza w komputerze użytkownika kody zliczające umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach. W przypadku usługi Google Analytics firmy Google Inc., Administrator w celu ochrony danych użytkowników używa mechanizmu anonimizacji numeru IP użytkownika.

W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej lub może wyłączyć narzędzie Google Analytics w przeglądarce pobierając i instalując dodatek (dostępny dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera, Microsoft Internet Explorer).Administrator ponadto informuje, że wraz z innymi największymi usługodawcami usług internetowych w Polsce, uczestniczy w Polskich Badaniach Internetu. a zasady prowadzenia badania sieci Internet dostępne są na następujących stronach internetowych:

a) http://www.gemius.pl/pl/polityka_prywatnosci oraz
http://pbi.org.pl/badania/jak-to-dziala

Każdy z użytkowników sieci Internet może sprzeciwić się uczestnictwu w ww. badaniu poprzez:

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.gemius.pl/cookie-policy.html

Określenie warunków wykorzystywania plików cookies lub innych podobnych technologii

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach prywatności.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie ze stron internetowych Administrator, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z tych stron.

Aby wyczyścić dane z aplikacji mobilnych, w zależności od systemu, jaki jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym, należy:

Dla systemu Android:

1. Wejść w Ustawienia
2. Przejść do Aplikacji
3. Wyszukać daną aplikację
4. Wybrać Pamięć
5. Wybrać opcję "Wyczyść dane"

Dla systemu iOS:

System iOS nie pozwala na czyszczenie danych aplikacji. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji. Można to zrobić na dwa sposoby:

1. Wchodząc w Ustawienia, następnie w Ogólne i w Pamięć. Tam należy wyszukać daną aplikację, wejść w jej ustawienia i zaznaczając opcję "Usuń aplikację". 2. Przytrzymując palec na ikonce danej aplikacji do momentu pojawienia się "X" w lewym górnym rogu aplikacji. Klikając w "X" usuwa się aplikację wraz z danymi.

Instrukcja zarządzania plikami cookies

Platforma desktop

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Flash cookies

Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash, zaś wyłączenie plików cookie odtwarzacza Flash na stronach www.Administrator uniemożliwi odtwarzanie większości treści.

Dane w formularzach: Na bramkisms.info dostępny jest formularz umożliwiający wysłanie wiadomości do Bartosza Kurzawa. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bartosz Kurzawa Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie ul. Przewóz 40B/62 (Administrator), w celu udzielenia odpowiedzi, w tym przedłożenia oferty jeśli o nią pytasz.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych. Twoje dane zostaną przekazane odbiorcom, z którymi współpracuje Administrator wyłącznie na potrzeby obsługi procesu zgłoszenia i obsługi zapytania. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

Partnerzy Administratora

Poniżej prezentujemy listę naszych partnerów technologicznych, którzy dzięki wykorzystaniu plików cookies lub innych podobnych technologii, zbierają informacje o zachowaniu użytkownika na stronach internetowych lub aplikacjach Administrator i przetwarzają je w celach marketingowych, w tym wyświetlenia reklamy dopasowanej do preferencji użytkownika lub udostępniają te informacje innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. O zasadach wykorzystywania przez naszych partnerów plików cookies lub innych podobnych technologii, a także o stosowanych mechanizmach opt-out (wycofania zgody), można przeczytać w ich politykach prywatności (cookies) znajdujących się na stronach internetowych, do których linki znajdują się w prawej kolumnie tabeli.

Nazwa Partnera/Usługi Linki
Adx (Google.com) http://www.cookiechoices.org/
Adsense (Google.com) http://www.cookiechoices.org/
Google (AdSense, Analytics) http://www.cookiechoices.org/
Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/