Regulamin świadczenia dostępu do usługi bramkisms.info


§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania platformy internetowej, a także prawa i obowiązki usługodawcy usługi internetowej bramkisms.info.
2. Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia dostępu do usługi bramkisms.info stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 15.10.2013 r (Dz. U. z 2013 r., poz 1422)
3. Usługodawcą usługi serwisu internetowego bramkisms.info jest Bartosz Kurzawa prowadzący działalność pod firmą Bartosz Kurzawa Kancelaria Radcy Prawnego NIP: 735-228-68-49, ul. Przewóz 40B/62 30-716 Kraków.
4. Serwis bramkisms.info nie świadczy usług telekomunikacyjnych, nie wysyła wiadomości SMS, nie świadczy usług o podwyższonej opłacie. Serwis zawiera informacje publicznie dostępne związane z dostępem do usług o podwyższonej opłacie dostępnych na terenie Polski.
5. Administrator poprzez bramkisms.info świadczy usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.):
▪ dopasowania treści komunikatów reklamowych do preferencji użytkowników w oparciu o informacje dostarczone przez użytkownika, w szczególności poprzez analizę jego aktywności na stronach www;
▪ dostępu do bazy danych podmiotów realizujących dodatkowe świadczenie w ramach usług o podwyższonej opłacie
▪ Dostępu do informacji na zasadzie ustawy prawo prasowe, zapewniający Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępnianych na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym
6. Serwis bezpłatnie udostępnia informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie Ustawy prawo telekomunikacyjne. 
7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą opuszczenia stron ADMINISTRATORA.
8. Do usług świadczonych drogą elektroniczną, co do których nie ustanowiono odrębnych regulaminów (brak zawarcia umowy) nie ma zastosowania ustawa o prawach konsumenta.

 

§ 2 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy dowolnego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz Przeglądarki Internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z Przeglądarkami internetowymi, dla których Usługa została dostosowana.
2. Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję Przeglądarki internetowej.
3. Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w następujących przeglądarkach: Internet Explorer w wersji 9.0 lub
wyższej, Firefox w wersji 25.0 lub wyższej, Chrome w wersji 30.0 lub wyższej, Opera w wersji 15 lub wyższej oraz Safari w wersji 7.0 lub wyższej.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenie Usługi ze starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Usługodawca udostępnia usługę wyszukiwania informacji zawartych w publicznie dostępnym rejestrze usług o podwyższonej opłacie.
3. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie Usługi spowodowane niespełnieniem Wymagań Technicznych przez użytkownika.
4. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, dotyczący zagadnień formalnych i prawnych. Twórca Serwisu jak i autorzy treści w nim dostępnych dołożyli wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne. Zarówno autorzy, Bartosz Kurzawa nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy, ani za żadne konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w Serwisie.
5. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
7. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
8. Zapoznając się z treścią Serwisu rozumiesz, że jego cel ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny.

§ 4 OCHRONA DANYCH

1. W trakcie używania serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych przy pomocy dostępnego na stronie formularza. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści formularza, dane osobowe wprowadzane przez formularz będą przetwarzane przez Bartosz Kurzawa w celu wystosowania odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz prowadzenie ewentualnej korespondencji.
2. Bartosz Kurzawa oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji Bartosz Kurzawa gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Bartosz Kurzawa, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.
3. W kodzie stron serwisu są umieszczone skrypty statystyk oprogramowania google analytics pozwalające mierzyć ruch generowany na serwisie www.bramkisms.info.
4. Podczas wizyty użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej użytkownika.
5. Gdy użytkownik kontaktuje się z Bartosz Kurzawa za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje Bartosz Kurzawa swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

§ 5 REKLAMACJE

1. Zgłoszenia nieprawidłowego działania serwisu należy dokonać poprzez zamieszczony na stronie www formularz kontaktowy.

§ 6 OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne.
2. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Bartosz Kurzawa udostępnia na stronach Serwisu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
4. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
5. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).


§7 BAZA DANYCH PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI O PODWYŻSZONEJ OPŁACIE

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach bazy danych podmiotów świadczących usługi o podwyższonej opłacie jest Bartosz Kurzawa Kancelaria Radcy Prawnego ul. Przewóz 40B 30-716 Kraków, zwany dalej Administratorem
2. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych
Dane kontaktowe do Administratora w sprawach ochrony danych osobowych:
◦ 2.1. formularz kontaktowy na stronie bramkisms.info lub
◦ 2.2. adres siedziby wskazany w punkcie 1.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane w serwisie bramkisms.info na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, to jest na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na prawie do wtórnego wykorzystania informacji publicznej, zgodnie z art. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 z późn. zm)
4. Cel przetwarzania danych
Serwis ma charakter informacyjny. Celem przetwarzania danych w serwisie jest udostępnianie informacji pochodzących z Urzędu Komunikacji Elektronicznej to jest informacji o podmiotach świadczących usługi o podwyższonej opłacie:
4.1. informacji o cechach usług i numerach aktywacyjnych,
4.2. adres siedziby podmiotu,
5. Zakres przetwarzania danych
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu wskazanego w pkt. 4 powyżej. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje adres siedziby podmiotu, nr sms, daty zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi, opis usługi.
6. Źródło pozyskania danych
Administrator pozyskał ww. dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak Urząd Komunikacji Elektronicznej.
7. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami ww. danych osobowych są użytkownicy serwisu www.bramkisms.info
8. Okres przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane w serwisie:
8.1. przez cały okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora i / lub
8.2. do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu,
9. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Osoby, których dane są przetwarzane w serwisie, mają prawo do:
9.1. dostępu do swoich danych osobowych,
9.2. sprostowania danych osobowych,
9.3. usunięcia danych osobowych,
9.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
9.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
9.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać ze swoich uprawnień, osoba, której dane są przetwarzane, powinna wysłać takie żądanie poprzez formularz kontaktowy na stronie bramkisms.info lub pisemnie na adres siedziby Administratora

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.bramkisms.info .
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie poprzez jego publikację na stronie www.
3. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia opublikowania go na stronie internetowej.